Základní shrnutí

Společnost SP Venture, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.


1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost SP Venture, s.r.o., se sídlem Lucemburská 1496/8, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha, identifikační číslo: 24677108, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 165362 (dále jen „správce“).
1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování SP Venture, Průmyslová 1515/14, 10200 Praha, adresa elektronické pošty info@zivada.cz, telefon 226236217.
1.3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

2.1.      Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že :
2.1.1.   toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
2.1.2.   toto zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
2.1.3.   toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, zejména pak ochrany majetku ve smyslu ust. čl. 6, odst. 1. písm. f) nařízení; a
2.1.4.   subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, a to ve smyslu ust. čl. 6., odst. 1, písm. a) nařízení.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1.

Účel zpracování Kategorie Osobních údajů Délka zpracování
Plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem, doručení zboží, řešení práv z odpovědnosti za vady, provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy, plnění zákonných povinností správce Jméno, příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa 90 dní
Registrace a účast ve věrnostním programu, zasílání obchodních sdělení E-mailová adresa, telefonní číslo Po dobu trvání členství ve věrnostním programu
 Ochrana majetku  Kamerové záznamy  30 dní

3.2.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1.      Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
4.2.      Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů jsou likvidovány v návaznosti na písemný požadavek subjektu údajů, a to nejpozději ve lhůtě 1 měsíc od obdržení takového požadavku.
4.3.      Obecně jsou Vaše osobní údaje odstraněny nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce poté, kdy pomine účel, resp. právní důvod jejich zpracování.

5. Další příjemci osobních údajů

5.1.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
5.2.      Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
5.3.      Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
5.4.      Osobní údaje jsou předávány těmto zasílatelským společnostem za účelem doručení Vámi objednaného zboží:
a)  Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 471 14 983;
b)  PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, PSČ 251 01, Říčany, IČ: 251 94 798;
c)  DPD s.r.o., se sídlem č.p. 51, PSČ 391 21 Turovec, IČ: 065 40 996;
d)  Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, PSČ 190 00, Praha 9, IČ: 284 08 306.

6. Práva subjektu údajů

6.1.      Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2.      Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.3.      Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

7. Oprávněné zájmy správce

7.1.      Udělil(a) jste správci souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vaší osobě podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona o některých službách informační společnosti či jste byl(a) zákazníkem správce ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti a zároveň Vám správce poskytl při shromáždění Vašich osobních údajů možnost jasně, zřetelně, zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s využitím podrobností Vašeho elektronického kontaktu pro zasílání obchodních sdělení.
7.2.      Při zasílání obchodních sdělení dodržuje správce obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení § 7 zákona o některých službách informační společnosti.
7.3.      Bod 47 recitálu nařízení mimo jiné uvádí, že „zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.“
7.4.      Správce provedl posouzení, zda je možné zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, a také provedl nezbytný proporční test, kdy porovnával zájmy na Vaší ochraně se zájmy správce. Správce dospěl k závěru, že s ohledem na Váš předchozí souhlas se zasíláním obchodních sdělení či na předchozí naplnění předpokladů stanovených v ustanovení § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti a dále s ohledem na skutečnost, že z Vaší strany může kdykoliv dojít k odmítnutí dalšího zasílání obchodních sdělení Vaší osobě, se nejeví, že Vaše zájmy či základní práva a svobody vyžadující ochranu Vámi dobrovolně poskytnutých osobních údajů mají přednost před oprávněnými zájmy správce na zasílání obchodních sdělení.
7.5.      Vzhledem k výše uvedenému a i vzhledem ke skutečnosti, že z Vaší strany bylo možné důvodně očekávat zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, má správce za to, že právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení Vaší osobě je tak oprávněný zájem správce.


Ochrana osobních údajů

Společnost SP Venture, s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.parfemy-sp.cz uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Společnost je registrována u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00077436.


Vaše data chráníme

Veškeré údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimkou jsou dopravci, kterým předáme minimum potřebných údajů, které slouží pro bezproblémové doručení objednávky.

Správce přijal příslušné organizační a technické zabezpečení osobních údajů, odpovídající technologické vyspělosti dostupných prostředků, které poskytují maximální míru ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů, a to jak při jejich shromažďování, tak i předávání příjemců, osobních údajů.

Data uchováváme na serverech, které jsou v našem vlastnictví a jsou umístěny v prostorách naší společnosti. Servery navíc nejsou připojeny do veřejné internetové sítě, aby nedošlo k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.


Sociální sítě

Naše stránky a naše mobilní aplikace mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Dovolujeme si upozornit, že neneseme odpovědnost za sběr, používání, uchovávání, sdílení ani poskytování dat a informací takovými třetími stranami. Pokud poskytnete informace na stránkách třetích stran, budou uplatněny zásady ochrany osobních údajů a podmínky poskytování služeb takových stránek. Před poskytnutím osobních údajů vám doporučujeme si nejdříve přečíst zásady ochrany osobních údajů webových stránek, které jste navštívili.


Možnost odstranění osobních údajů

Pokud máte zájem o odstranění veškerých osobních údajů, které jste nám poskytli, prosíme, kontaktujte nás na emailu info@zivada.cz, či telefonicky na čísle 226236226 s informací o odstranění osobních údajů. Tyto údaje obratem odstraníme.


Odhlášení ze zasílání novinek na email (newsletter)

V každém newletteru posíláme v zápatí také odkaz na automatické odhlášení z odběru těchto zpráv, kde se můžete odhlásit. Žádost můžete také poslat na náš email info@zivada.cz s informací o odstranění vaší elektronické adresy.


Heuréka dotazník – Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.